Algemene Voorwaarden Terello

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker, hierna te noemen: “Terello”, en een Wederpartij waarop Terello deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij anders overeengekomen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Terello, voor de uitvoering waarvan door Terello derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de medewerkers van Terello en haar directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Terello en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Prijzen

 1. Uitsluitend de prijzen die zijn vermeld op de website van Terello (www.terello.nl) zijn de geldende prijzen die Terello mag doorberekenen aan de Wederpartij. De prijsopgave per e-mail, vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag en het totaalbedrag.
 2.  Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief omzetbelasting.
 3. Reis-, parkeer- en materieelkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Indien een opdracht op basis van regie wordt uitgevoerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als een richtlijn. De daadwerkelijk gemaakte kosten en gewerkte uren zullen aan de Wederpartij worden doorberekend.
 5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering/ levering van een gedeelte van het werk tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 6. Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering meer dan 3 maanden tijd zit en de kostprijs van bestelde zaken/gebruikte materialen na deze periode stijgt, en/of door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, mag Terello deze verhogingen aan de Wederpartij doorberekenen.
 7. Indien na onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de wederpartij gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de wederpartij. Wanneer het reparatieformulier/website geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de wederpartij gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de wederpartij. De wederpartij kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Terello en betaalt dan alleen de onderzoekskosten.

Artikel 3. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Terello dat nodig acht, kan zij Wederpartij verplichten om ter zekerheid van nakoming van de verbintenis een percentage van het factuurbedrag op voorhand te betalen, een termijnbetaling vast te leggen of een bankgarantie af te geven.
 3. Terello behoudt zich te allen tijde het recht voor om facturen van door Terello bij externe leveranciers op verzoek van Wederpartij aangeschafte zaken direct door te rekenen aan Wederpartij.
 4. Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Deze rente is ook verschuldigd, indien door Terello is ingestemd met een langere kredietgeving dan welke geldt op grond van het voorgaande artikel.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering, beslag of surséance van betaling van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Terello op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wederpartij dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering op Terello.
 7. Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte kosten om een verplichting van Wederpartij te doen nakomen, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, een en ander ongeacht het feit dat Wederpartij bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

Artikel 4. Invorderingskosten

 1. Is Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Wederpartij.
 2. Indien Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling van een geldsom, dan is hij na eerste aanmaning met een nadere termijn van 14 dagen, direct de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 3. In afwijking van 4.2 komen partijen overeen dat na ommekomst van voormelde termijn van 7 dagen minimaal een bedrag ad € 150,00 (incl. BTW) incassokosten in rekening mag worden gebracht.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Wederpartij.
 5. Wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 5. Kwaliteit

 1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is en wederpartij hiermee akkoord gaat, ruilonderdelen. Wanneer de wederpartij dat vooraf verzoekt, stelt Terello de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de wederpartij.
 2. Na reparatie ontvangt de wederpartij een bericht per e-mail met daarin de factuur van de reparatie als bijlage.

Artikel 6. Reclames

 1. Bij reparaties zijn de klachten en defecten die op het reparatieformulier zijn omschreven door de Wederpartij, bepalend voor de omvang van de herstelplicht. Terello is niet verplicht om onderzoek te doen naar verdere klachten dan de door Wederpartij opgegeven klachten.
 2. Eventuele fouten in het geleverde dient Wederpartij binnen acht (8) werkdagen aan Terello te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, is Terello op juiste wijze haar verbintenissen nagekomen. Wederpartij verliest alsdan haar rechten om te reclameren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

 1. Terello is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van teruggave aan wederpartij.
 2. Terello geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van twaalf maanden op de reparatie. Deze garantie vervalt bij het openen van het toestel door wederpartij of derde na de reparatie uitgevoerd door Terello. Ook bij schade van buitenaf zoals valschade en vochtschade vervalt de garantie op de reparatie.
 3. Wanneer binnen twaalf maanden na reparatie van het toestel de klachten terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staan met de voorgaande reparatie, zal Terello het defect onder garantie proberen op te lossen.
 4. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 5. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de wederpartij doorgegeven, waarna de wederpartij dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
 6. Na hernieuwde reparatie gaat de garantieperiode van twaalf maanden opnieuw in.
 7. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
 8. Terello is niet aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Wederpartij ten aanzien van de overeenkomst mocht lijden, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Terello. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.
 9. Terello is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Terello is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Terello is niet aansprakelijk voor de eventueel negatieve gevolgen indien de Wederpartij tegen het advies van Terello in opdracht geeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

 Artikel 8. Overmacht

 1. Indien Terello door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Terello onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Terello kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Meer in het bijzonder gelden als overmacht onder meer: het uitblijven van levering, niet juiste of niet tijdige levering aan Terello door haar toeleveranciers, stakingen, extreme weers- of verkeersomstandigheden, maatregelen van enige overheidsinstantie en ziekte van meer dan 50% van het personeel van Terello.
 3. Duurt de overmachtstoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
 4. In geval van overmacht heeft de Wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding.
 5. Terello zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) schade op de hoogte brengen.
 6. Voor zover Terello ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Terello gerechtigd om dat deel van de door haar geleverde prestaties in rekening te brengen.

Artikel 9. Verlies van Data

 1. Terello is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data opgetreden tijdens reparatie van het toestel van wederpartij. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up, voorafgaand aan de reparatie.

Artikel 10. Onderzoekskosten

 1. Wanneer wederpartij, om wat voor reden dan ook, besluit de reparatie voortijdig af te breken, en Terello is inmiddels gestart met de reparatie, zal Terello hiervoor vijfenveertig euro onderzoekkosten in rekening brengen.

Artikel 11. Waterschade

 1. Waterschade wordt door Terello nooit op locatie gerepareerd. Voor deze reparatie zal wederpartij het betreffende toestel aangetekend dienen te verzenden naar Terello.
 2. Tevens kan het voorkomen dat na alleen het onderzoek bij waterschade functieverbetering of -vermindering optreedt in verband met corrosie van componenten. Terello kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Artikel 13. Niet betaalde producten/diensten

 1. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van Terello aan de wederpartij de openstaande factuur nog niet voldaan is, zal Terello een incassobureau inschakelen waarvan de gemaakte kosten ook zullen worden verhaald op de wederpartij.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 2. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van Terello. Terello blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.